• อำนาจหน้าที่

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ อ.ต.ก. มีอำนาจหน้าที่ในการกระทำการ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรส่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน
  มาจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
  3. ซื้อและจัดให้มีการซื้อผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค
  เพื่อจำหน่าย
  4. ดำเนินการพยุงราคาผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  5. ช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด การเก็บรักษา และการขนส่งซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
  ของการเกษตร
  6. ดำเนินการหรือส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรดำเนินการค้าขนส่ง และรับฝากซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร ปัจจัยในการผลิต
  วัสดุการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร หรือเครื่องอุปโภคบริโภค
  7. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานและการผลิต ผลิตผลทางการเกษตรให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด
  8. ดำเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดหาปัจจัยในการผลิต และเครื่องอุปโภคและบริโภคจำหน่าย
  ให้แก่เกษตรกรในราคาอันสมควร

  - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ.2517