รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
- ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
- ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประจำปีงบประมาณ 2567

- แผนปฎิบัติการประจำปี 2567
- รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)