• ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 / มาตรา 9


    มาตรา 9
    6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  •